Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Algemene Voorwaarden

FairMedia.tv Studio Videoshoot Evy IJsselstein

Algemene Voorwaarden FairMedia.tv
(hierna: ‘Algemene Voorwaarden’)


Let op: U kunt onze Algemene Voorwaarden hier downloaden als PDF-bestand.


1. Algemene Voorwaarden

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes, leveringen en overeenkomsten) tussen enerzijds de onderneming FairMedia.tv en haar oprichter/eigenaar Marco van der Ploeg (hierna: ‘FairMedia.tv’) en anderzijds opdrachtgever (hierna: ‘Opdrachtgever’) en blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de relatie.

1.2. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. De bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn mede van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds Opdrachtgever en anderzijds de bij FairMedia.tv werkzame personen en de door FairMedia.tv ingeschakelde derden.

1.4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte van FairMedia.tv schriftelijk of per e-mail heeft geaccordeerd, dan wel, indien een dergelijk schriftelijk akkoord niet heeft plaatsgevonden, indien FairMedia.tv het mondelinge akkoord van
Opdrachtgever per e-mail heeft bevestigd.

2.2. Indien een akkoord als omschreven in artikel 2.1 achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra FairMedia.tv met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit FairMedia.tv redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met het begin van de uitvoering.

2.3 FairMedia.tv kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is FairMedia.tv daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij FairMedia.tv anders aangeeft.

3. Uitvoering overeenkomst

3.1. Tenzij anders overeengekomen, staat het FairMedia.tv vrij om de overeenkomst naar eigen inzicht uit te voeren en daartoe door haar aan te wijzen derden in te schakelen. Op FairMedia.tv rust een inspanningsverplichting en derhalve niet een resultaatsverplichting. Het niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever, brengt niet de verplichting met zich voor FairMedia.tv om de werkzaamheden opnieuw uit te voeren.

3.2. Ingeval een overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen is FairMedia.tv niet gehouden tot uitvoering van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig gedeelte van de in de offerte genoemde totaalprijs.

3.3. Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen kan FairMedia.tv de uitvoering van nieuwe onderdelen opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van één of meer van de daaraan voorafgaande onderdelen schriftelijk of per e-mail heeft goedgekeurd.

4. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden

4.1. Bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

4.2. FairMedia tv factureert het totaal bedrag dat FairMedia tv in de offerte met de Opdrachtgever is overeenkomen.

4.3. Tenzij anders overeengekomen, factureert FairMedia.tv steeds 50% van de overeengekomen vergoeding direct na totstandkoming van de overeenkomst en het resterende bedrag na uitvoering daarvan. Het staat FairMedia.tv vrij vergoeding voor reeds voltooide onderdelen van de
overeenkomst en gemaakte kosten tussentijds te factureren.

4.4. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur genoemde termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

4.5. Indien FairMedia.tv bij de uitvoering van de opdracht in eigen naam derden inschakelt, worden de kosten voor de door de derde geleverde goederen en/of diensten in rekening gebracht bij Opdrachtgever, eventueel vermeerderd met een overeengekomen bureauopslag.

4.6. Na het verstrijken van de in artikel 4.4 genoemde termijn is Opdrachtgever in verzuim en zijn alle vorderingen van FairMedia.tv op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt tot aan de dag der algehele betaling is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 2% per maand over het nog uitstaande bedrag.

4.7. FairMedia.tv is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien één of meer overeengekomen betalingen niet of niet geheel hebben plaatsgevonden en voorts is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat nadat FairMedia.tv Opdrachtgever een redelijke termijn heeft geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, onverminderd het recht van FairMedia.tv op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.

4.8. Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat binnen een daartoe door FairMedia.tv gestelde redelijke termijn is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan ter beschikking gestelde materialen te gebruiken en komen alle aan Opdrachtgever verleende (gebruiks)rechten te vervallen.

4.9. Afgezien van de verrekening met de reeds betaalde voorschotten staat het Opdrachtgever niet vrij enige door haar verschuldigde vergoeding te verrekenen, op te schorten of daarop inhoudingen te laten plaatsvinden.

4.10. Indien Opdrachtgever een opdracht of overeenkomst voortijdig geheel of gedeeltelijk beëindigt, zijn alle overeengekomen vergoedingen en andere vorderingen van FairMedia.tv op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

4.11 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd

4.12 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft FairMedia.tv in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
4.13 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

5. Leveringstermijnen

5.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn termijnen bij benadering en derhalve niet fataal.

5.2. In geval van overschrijding van een leveringstermijn is FairMedia.tv generlei vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij het
desbetreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.

5.3. Indien de levering van eventuele referentiematerialen of de betaling van bedongen voorschotten of andere vergoedingen later plaatsvindt dan overeengekomen, heeft FairMedia.tv het recht de leveringstermijnen met ten minste eenzelfde periode te verlengen.

6. Wijziging in de overeenkomst en meerwerk

6.1. Indien blijkt dat wijzigingen in de overeenkomst noodzakelijk zijn, zullen partijen hiertoe in overleg treden. Indien een schriftelijk akkoord achterwege is gebleven, wordt de wijziging geacht tot stand te zijn gekomen zodra FairMedia.tv met de uitvoering daarvan is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit FairMedia.tv redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met de wijziging.

6.2. Na een wijziging kan FairMedia.tv de overeengekomen vergoeding in evenredigheid verhogen en eventuele extra kosten aan Opdrachtgever doorberekenen. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden echter als begrotingsrisico door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

6.3. Indien een wijziging in de overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen termijn wordt overschreden, zal deze termijn, tenzij anders overeengekomen, voor onbepaalde tijd worden verlengd. De gevolgen van een dergelijke overschrijding zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7. Verplichtingen Opdrachtgever

7.1. Opdrachtgever zal al datgene doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de werkzaamheden door FairMedia.tv mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het geven van de nodige medewerking en het tijdig aanleveren van de nodige gegevens en materialen.

7.2. De toetsing van het door FairMedia.tv ter beschikking gestelde materiaal aan regelgeving komt en het gebruik van dit materiaal is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.3. Opdrachtgever is gehouden om FairMedia.tv te allen tijde tijdig in kennis te stellen van omstandigheden die in financiële zin van wezenlijke negatieve invloed kunnen zijn op de door FairMedia.tv ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten (hoeveelheid) Werkzaamheden, waaronder begrepen het verlagen van het budget van Opdrachtgever ten behoeve van diens communicatiebelangen.

8. Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten

8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de resultaten van de werkzaamheden van FairMedia.tv dan wel de door haar ingeschakelde derden berusten bij FairMedia.tv respectievelijk deze derden.

8.2. Opdrachtgever mag het door FairMedia.tv geleverde en door Opdrachtgever geselecteerde materiaal uitsluitend gebruiken zoals schriftelijk is overeengekomen. Voor zover over het gebruik als in dit artikel bedoeld niets (anders) schriftelijk is overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever slechts het recht om van het door FairMedia.tv geleverde en het door Opdrachtgever geselecteerde materiaal in ongewijzigde vorm, eenmalig en op niet-exclusieve basis te gebruiken voor enkel het medium en het land waarin het werk als eerste openbaar is gemaakt. Ten aanzien
van websites geldt dat deze slechts zullen worden gebruikt op het domein zoals overeengekomen en indien niets is overeengekomen slechts op het domein waarop deze website het eerst is gebruikt. Voorts geldt voor websites niet de beperking van eenmalig gebruik. Opdrachtgever zal
geen beroep doen op artikel 8 Auteurswet. Eventuele uitbreiding van de gebruiksrechten naar een groter gebied, een langere termijn of een ander soort gebruik, kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

8.3. Indien FairMedia.tv toestemming heeft verleend om het materiaal te wijzigen, in welke vorm ook, is het uiteindelijke gebruik slechts toegestaan na schriftelijk goedkeuring van de uiteindelijke wijziging door FairMedia.tv.

8.4. Tenzij anders overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om (rechten op) de door FairMedia.tv geleverde materialen over te dragen aan derden, te bezwaren, in bruikleen te geven of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

8.5. Het staat FairMedia.tv vrij om het door haar vervaardigde werk te signeren. FairMedia.tv en de derden wiens materialen FairMedia.tv heeft doorgeleverd blijven onder alle omstandigheden, dus ook in geval van een eventuele overdracht van auteursrechten, bevoegd om deze materialen voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken.

8.6. Indien Opdrachtgever dan wel derden ten behoeve van wie FairMedia.tv het materiaal heeft geleverd het door FairMedia.tv geleverde materiaal gebruikt op andere wijze(n) dan waarvoor toestemming is verleend, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd volgens de standaard tarieven van FairMedia.tv.

8.7. Indien FairMedia.tv ideeën heeft aangedragen met betrekking tot een door haar te vervullen opdracht zal Opdrachtgever geen gebruik maken van deze ideeën indien de desbetreffende opdracht, om wat voor reden ook, uiteindelijk niet door FairMedia.tv wordt uitgevoerd.

8.8. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FairMedia.tv zal Opdrachtgever de door FairMedia.tv geleverde materialen, waaronder woorden, beelden, slogans, pay offs e.d., niet als merk of anderszins vastleggen.

8.9. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, is FairMedia.tv gerechtigd de verleende licentie tot gebruik van het werk tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.

9. Klachten

9.1. Klachten omtrent de resultaten van werkzaamheden en facturen van FairMedia.tv moeten binnen veertien (14) dagen na levering respectievelijk factuurdatum schriftelijk bij FairMedia.tv worden ingediend. Met betrekking tot de facturen wordt de betalingstermijn ten gevolge van
een dergelijke klacht niet opgeschort.

9.2. Na verloop van voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever haar rechten ter zake verwerkt.

9.3. Indien een klacht naar het oordeel van FairMedia.tv gegrond is, zal Opdrachtgever FairMedia.tv in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn deze klacht te verhelpen.

9.4. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van FairMedia.tv beslissend.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1. De totale aansprakelijkheid van FairMedia.tv voor directe schade is onder alle omstandigheden beperkt tot maximaal de vergoeding die FairMedia.tv heeft ontvangen in de 30 dagen voorafgaand aan het moment waarop aansprakelijkheid van FairMedia.tv is ontstaan. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad van FairMedia.tv. Alle vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van FairMedia.tv komen te vervallen na het verstrijken van een periode van 12 maanden na het moment waarop de aansprakelijkheid is ontstaan.

10.2. Aansprakelijkheid van FairMedia.tv voor schade aan door Opdrachtgever aan FairMedia.tv verstrekte materialen en voor schade anders dan directe schade, in de zin van het vorige lid, is uitgesloten. Onder schade anders dan directe schade wordt onder meer verstaan gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade die het gevolg is of verband houdt met de door FairMedia.tv geleverde materialen.

10.3 FairMedia.tv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat FairMedia.tv is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor FairMedia.tv kenbaar behoorde te zijn.

10.4 De Opdrachtgever dient de schade waarvoor FairMedia.tv aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan FairMedia.tv te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

10.5. Opdrachtgever vrijwaart FairMedia.tv tegen aanspraken van derden.

11. Duur en beëindiging overeenkomst

11.1. Indien ten aanzien van de samenwerking geen bepaalde duur is afgesproken en deze langer heeft geduurd dan zes maanden, dient een opzegtermijn van drie maanden in acht te worden genomen. Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven. Gedurende
deze opzegtermijn is Opdrachtgever gehouden diens (betalings)verplichtingen jegens FairMedia.tv na te komen als ware van opzegging geen sprake.

11.2. De honorering van FairMedia.tv gedurende de opzegtermijn als omschreven in het voorgaande lid is per maand ten minste gelijk aan het 1/12 deel van het bedrag dat FairMedia.tv aan Opdrachtgever heeft gefactureerd in de voorafgaande aaneengesloten periode van twaalf
maanden. Indien de samenwerking korter heeft geduurd, is de honorering per maand gelijk aan het bedrag dat gemiddeld per maand gedurende die periode is gefactureerd.

11.3. FairMedia.tv is bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang, dus zonder ingebrekestelling of verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien en zodra Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, een aanvraag daartoe doet, surséance van betaling aanvraagt of tekortschiet in enige verplichting jegens FairMedia.tv. Indien Opdrachtgever op het moment van beëindiging niet aan alle verplichtingen jegens FairMedia.tv heeft voldaan, zullen alle aan Opdrachtgever verleende rechten automatisch, dus zonder dat daarvoor enige handeling is vereist, komen te vervallen.

12. Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens FairMedia.tv en de door FairMedia.tv (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

13. Wijziging algemene voorwaarden

13.1 FairMedia.tv heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

13.2 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

13.3 FairMedia.tv zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

13.4 De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

13.5 Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

14. Overige bepalingen

14.1. Indien en voor zover door een derde gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn en/of deze derde is gebonden aan voorwaarden of regelgeving welke van toepassing is op de onderlinge rechtsverhouding tussen deze derde en FairMedia.tv, zijn de betreffende voorwaarden
en/of is de betreffende regelgeving eveneens van toepassing in de rechtsverhouding tussen partijen. Eén en ander laat onverlet dat op de rechtsverhouding tussen partijen de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing blijven.

14.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming staat het partijen niet vrij om rechten of verplichtingen aan derden over te dragen.

14.3. Indien enige passage of bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een tussen FairMedia.tv en Opdrachtgever gesloten overeenkomst te eniger tijd nietig is, dan wel vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Voor de alsdan nietige c.q.
vernietigde passage(s) of bepaling(en) zal een regeling worden getroffen die de bedoeling van partijen het dichtst benadert.

14.4. Partijen zullen alle gegevens afkomstig van de andere partij waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat het vertrouwelijke gegevens zijn als vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen.

14.5. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.